N H F
Slide 1b
Slide 1
Slide 1A
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Name Designation Mobile
Mrs. Anuradha G Bingi Secretary 9320103020 / 9820522841
Mr. Digal Mehta CFO 9820136963
Mr. Ashish Kamdar CEO 9892345000
Mr. Anil M Gaikwad Vice President 9029284068
Mrs. Ponnama Babu Advisor 9892373847
Mr. Shantilal Mehta Advisor 9819613171
Mr. Sanjay Bhartiya Advisor 9320821858

 

Registeres Address

A - 1/103, Hill View, Kalpak Estate, S. M. Road, Antop Hill, Mumbai 400 037.
E
mail : president@nhfindia.org

© 2012. New Hope Foundation